Uluslararası ilişkiler terminolojisi
  1. Anasayfa
  2. Genel Kültür

Uluslararası ilişkiler terminolojisi

0

Uluslararası arena, dünyanın önemli aktörlerini karşı karşıya getiren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle uluslararası diplomasi de kullanılagelen bazı kalıplaşmış kelimeler ve davranışlar bulunmaktadır. Uluslararası aktörlerin tamamı bu kalıplaşmış terminolojiye hakimdirler. Aşağıdaki liste de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış, uluslararası ilişkilerdeki terminolojiyi içermektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TERMİNOLOJİSİFOREIGN RELATIONS TERMINOLOGY
TÜRKÇEENGLISH
AB barışı koruma gücüEU peace keeping force
AB dış ilişkiler ve güvenlik politikasıEU foreign and security policy
AB dönem başkanlığıpresidency of the Council of the European Union
AB KomisyonuEU Commission
AB müktesebatıacquis communautaire
AB savunma politikasıEU defence policy
AB üye devletleriEU member states
ablukablockade
acil durumstate of emergency
acil eylem planıemergency action plan
açık denizhigh seas
açık kapı politikasıopen door policy
açık toplumopen society
ada ve adacıklarislands and islets
aday göstermenomination
aday ülkecandidate country
adaylık sürecicandidacy
ademi merkeziyetdecentralization
afrasyaafrasia
Afrika boynuzuHorn of Africa
agremanagrément
ağırlaşmış koşullaraggravated circumstances
akılcılıkrationality
akıllı güçsmart power
akil adamlarwise men
âkit taraflarcontracting parties
algı(lama)perception
alt bölgesel örgütlersub-regional organizations
alt komitesub-committee
alt meclislower house
ambargoembargo
anlaşmanın akdedilmesiconclusion of an agreement
anlaşmanın feshedilmesidenouncement of an agreement
anlaşmanın gözden geçirilmesirevision of an agreement
anlaşmanın imzalanmasısignature of an agreement
anlaşmanın müzakeresinegotiation of an agreement
anlaşmanın onaylanmasıratification of an agreement
anlaşmanın sona erdirilmesitermination of an agreement
anlaşmanın tadil edilmesiamendment of an agreement
anlaşmanın yenilenmesirenewal of an agreement
anlaşmaya ek protokolprotocol to an agreement
anlaşmaya taraf olmaaccession to an agreement
anlaşmazlıkdispute
anlaşmazlıkların barışçıl çözümüpeaceful settlement of disputes
anti balistik füze sistemianti balistic missile system
antlaşmaların yorumuinterpretation of treaties
ara seçimby-election
arabulucumediator
arabuluculukmediation
arama ve kurtarmasearch and rescue
Arap BaharıArab Spring
ardıl devletsuccessor State
ardındaki sebepunderlying causes
arka kanal diplomasisiback-channel diplomacy
asimetrik tehditasymmetric threat
asimilasyonassimilation
askerden arındırılmış bölgedemilitarized zone
askeri bölgemilitary zone
askeri harcamalarmilitary expenditures
askeri işbirliğimilitary cooperation
askeri müdahalemilitary intervention
askeri tatbikatmilitary exercise
askeri üsmilitary base
askeri yaptırımmilitary sanction
aşamalı yaklaşımphase-in approach
aşırı güçexcessive force
ateşkescease-fire
ateşkes anlaşmasıcease-fire agreement
ateşkes hattıcease-fire line
ateşli silahlarfire arms
atom silahlarıatomic weapons
Avrupa BirliğiEuropean Union
Avrupa Birliği gücüEU force
Avrupa Ekonomik TopluluğuEuropean Economic Community
Avrupa TopluluğuEuropean Community
ayaklanmaya teşviksedition
ayrıcalıkprivilege
ayrılıkçı hareketseparatist movement
ayrılmasecession
ayrım politikasıdiscrimination policy
ayrımcılıkdiscrimination
ayrımcılık yapmama ilkesinon discrimination principle
ayrıntılı gündemannotated agenda
azınlıkminority
azınlık hükümetiminority government
bağımlı devletclient state
bağımlılıkdependency
bağlantısız ülkelernon-aligned countries
bağlı özerk toprakunincorporated territory
bağlı toprakdependency
bakanlar kurulucabinet of ministers, cabinet
balıkçılık bölgesifishing zone
balistik füzeballistic missile
barış içinde birarada yaşamapeaceful coexistence
barış inşasıpeace-building
barış sürecipeace process
barış yapım sürecipeace-making process
barışa karşı suçcrimes against peace
barışçıl çözümpeaceful solution
barışçıl müdahalepeaceful intervention
barışçıl yaklaşımpeaceful approach
barışı korumapeace-keeping
barışı koruma güçleripeacekeeping forces
barışın denetimipeace monitoring
barışın ihlalibreach of peace
barışmareconciliation
barışsever toplumlarpeace loving peoples
basın açıklamasıpress release
baskı grubupressure group
baskıcı rejimoppressive regime
baş başa toplantıtête-à-tête meeting
başarısız devlet, batık devletfailed state
başkanpresident
başkanlık makamıchair
bedeli ağır galibiyetPyrrhic victory
bekle gör politikasıwait and see policy
beşeri çevrehuman environment
beşeri yerleşimhuman habitat
beyannamedeclaration
bilgi toplumuinformation society
bilgi ve beceri aktarımıtransfer of knowledge and skills
birbiriyle uyumlu çabalarconcerted efforts
Birleşmiş Milletler SistemiUnited Nations System
bitişik bölgecontiguous zone
biyolojik silahlarbiological weapons
BM AntlaşmasıCharter of the United Nations
BM barış gücüUN peacekeeping force
BM Genel SekreteriSecretary General of the UN
BM Güvenlik Konseyi kararıUN Security Council resolution
BM ihtisas kuruluşlarıUN specialized agencies
BM kararıUN resolution
BM sözleşmeleriUN conventions
BM TeşkilatıUN Organization
BM yaptırımlarıUN sanctions
boş koltuk politikasıempty chair policy
boş oy kağıdıblank ballot paper
boykotboycott
bölge-altı örgütlersub-regional organizations
bölgecilikregionalism
bölgesel barışregional peace
bölgesel çatışmaregional conflict
bölgesel ekonomik bütünleşmeregional economic integration
bölgesel güçregional power
bölgesel işbirliğiregional cooperation
bölgesel örgütlerregional organizations
bölgesel sahiplenmeregional ownership
bölgesel sözleşmeregional convention
bölünmeseparation
buyrultuexequatur
bütünleşmeintegration
bütünleyici müzakereintegrative negotiation
bütünüyle geri çekilmetotal withdrawal
büyükelçiambassador
büyükelçilikembassy
caydırıcı güçdeterrent force
caydırıcılıkdeterrence
CebelitarıkGibraltar
cenaplarıhis/her highness
coğrafi konumgeographical location
CumhurbaşkanıPresident of the Republic
çalışma kurallarımodalities
çalışma ziyaretiworking visit
çatışan taraflarconflicting parties
çatışmaconflict
çatışma alanlarıconflict zones
çatışma bölgelericonflict regions
çatışma dinamikleridynamics of conflict
çatışma sonrası yeniden yapılanmapost-conflict reconstruction
çatışma tırmanışıescalation of conflict
çatışma yönetimi(political) conflict management
çatışmaların çözümlenmesi/çatışmaların çözümüconflict resolution
çatışmanın önlenmesiconflict prevention
çekincereservation
çerçeve anlaşmaframework agreement
çevrelemecontainment
çıkar çatışmasıconflict of interest
çıkar gruplarıinterest groups
çoğulculukpluralism
çoğunluğun sağlanamamasılack of majority
çok boyutlu dış politikamulti-dimensional foreign policy
çok boyutlu diplomasimulti-dimensional diplomacy
çok kulvarlı diplomasimulti-track diplomacy
çok kutuplu sistemmulti-polar system
çok kutuplulukmultipolarity
çok kültürlü eğitimmulticultural education
çok taraflı anlaşmamultilateral agreement
çok taraflı diplomasimultilateral diplomacy
çok taraflı ilişkilermultilateral relations
çok taraflı sözleşmemultilateral convention
çok uluslu barış gücümultinational peace force
çok uluslu örgütlermultinational organizations
çözüm süreciresolution process
daimi delegasyonpermanent delegation
daimi sekreteryapermanent secretariat
daimi temsilcilikpermanent representation
daimi üyelikpermanent membership/ seat
danışmanconsultant /advisor
davet edilen ülkeinvited country
davranış kurallarıcode of conduct
dayanışmasolidarity
değerlendirme raporuevaluation report
delegedelegate
demeçstatement
demokratik değerlerdemocratic values
demokratik dönüşüm sürecidemocratic transition process
demokratikleşmedemocratization
denetim ve dengechecks and balances
dengeequilibrium
deniz aşırı ülkeler ve topraklaroverseas countries and territories
deniz üssünaval base
denizyatağıseabed
Devlet BaşkanıHead of State
devlet başkanları konferansıconference of heads of state
devlet benzeriquasi-state
devlet içi çatışmaintrastate conflict
devlet makamlarıstate authorities
devlet memuriyeticivil service
devlet merkezcilikstate-centrism
devlet ziyaretistate visit
devletin ülkesistate territory
devletlerarası çatışmainterstate conflict
devredilemez haklarinalienable rights
dış baskıforeign pressure
dış destekforeign support
dış etkiexternal influence
dış ilişkilerexternal relations
dış müdahaleforeign intervention
dış politikaforeign policy
dış yardımforeign aid
dış yardıma bağımlılıkdependence on foreign aid
dışişleriforeign affairs
Dışişleri BakanıMinister of Foreign Affairs,  Secretary of State (USA), Foreign Sec
Dışişleri Bakanları Konseyi Olağan ToplantısıRegular Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs
Dışişleri BakanlığıMinistry of Foreign Affairs, Department of State (USA), Foreign O
dilekçepetition
din özgürlüğüfreedom of religion
din ve inanç özgürlüğüfreedom of religion and belief
dini hoşgörüsüzlükreligious intolerance
dinler arası diyalogdialogue between religions
diyalog sürecidialogue process
doğal afetnatural disaster
doğrulama önlemleriverification measures
dost ülkefriendly nation
dostane çözümfriendly settlement
dostane girişimgood offices
dostane ilişkileramicable relations
dostça olmayan hareketunfriendly act
dönem başkanlığıchairmanship-in-office
dönüşüm sürecitransition process, process of transition
dünya barışıworld peace
dünya toplumuworld society
düşük yoğunluklu çatışmalow-intensity conflict
düşünce özgürlüğüfreedom of thought
düzenli izlemeregular follow-up
egemenliksovereignty
ekonomik buhraneconomic depression
ekonomik ilişkilereconomic relations
ekonomik işbirliğieconomic cooperation
ekonomik kalkınmaeconomic development
ekonomik krizeconomic crisis
eksklavexclave
emperyalizmimperialism
en az gelişmiş ülkelerleast developed countries
enerji kaynaklarıenergy resources
erteleme (toplantı)adjournment
esnek karşılık doktriniflexible response doctrine
eş-başkanlıkco-presidency
eşit temelequal basis
etnik çatışmaethnic conflict
etnik milliyetçilikethnic nationalism
etnik sorunlarethnic problems
etnik temizlikethnic cleansing
evrensel değerleruniversal values
eylem planıaction plan
federal devletfederal state
federalizmfederalism
FIR (uçuş bilgi bölgesi)FIR (flight information region)
fikri mülkiyet haklarıintellectual property rights
füze savunma sistemimissile defense system
garantör ülkeguarantor state
gayri resmi diplomasiinformal diplomacy ,unofficial diplomacy/track-two diplomacy
geçici hükümetcaretaker government, interim government
geçici korumatemporary protection
geçici sığınmacılartemporary refugees
geçici sınır çizgisidemarcation line
geçici üyelik (BMGK)non-permanent membership (UNSC)
geçiş sürecitransition process
gelişmekte olan ülkelerdeveloping countries
genel kurulgeneral assembly
genel oturumplenary session
genişleme stratejisienlargement strategy
genişleme sürecienlargement process
geri çekilmedisengagement
gerilemerecession
gıda yardımıfood aid
gizli diplomasisecret diplomacy
göçmen işçilermigrant workers
göçmen kaçakçılığımigrant smuggling
gölge kabineshadow cabinet
gönüllü kuruluşlarvoluntary agencies/organizations
göreceli yoksunlukrelative deprivation
görev gücütask force
görev süresiterm of office
görüş birliğiidentity of views
gözden geçirme konferansıreview conference
gözlemciobserver
gözlemci statüsüobserver status
güç dengesibalance of power
güç teorisipower theory
güç yaklaşımıpower approach
güçler ayrılığıseparation of powers
gündemagenda
gündem dışı konuşmaone minute speech
gündem maddeleriagenda items
güven arttırcı önlemler (GAÖ)confidence building measures
güven eksikliğilack of confidence
güven oyuvote of confidence
güven oyu önergesimotion of confidence
güven ve güvenlik arttırıcı önlemler (GGAÖ)confidence and security building measures
güvenilir kaynaklarreliable sources
güvenlik riskisecurity risk
güvenlik tedbirlerisecurity measures
güvenlik ve özgürlük hakkıright to freedom and security
hakemlik, tahkimarbitration
hakkaniyetequity
harekat bölgesizone of operation
hasım güçlerhostile forces
hasmane ilişkilerhostile relations
hava koridoruair corridor
hava sahasıair space
hava sahasının ihlaliviolation of air space
hava trafik hizmetleriair traffic services
hayati çıkarvital interest
hegemonyahegemony
himaye edilen devlet, protektoraprotectorate
hinterlandhinterland
hiyerarşihierarchy
hudutborder
hudut ihtilafIborder conflict/dispute
hudut kapısıborder gate
hudut olayıborder incident
hukuk devletirule of law
hukukun üstünlüğüsupremacy of law
hükümdarsovereign
hükümet dışı örgütnon-governmental organization  (NGO)
hükümet partisigoverning/ruling party
hükümetlerarası anlaşmaintergovernmental agreement
ırk ayrımcılığıracial discrimination
ırkçılıkracism
iç barışdomestic/internal peace
iç karışıklıkinternal disturbance
iç karmaşadomestic turbulence
iç savaşcivil war
iç yargı yetkisidomestic jurisdiction
içişlerine karışmamanon-interference in domestic affairs
içişlerine müdahaleinterference in domestic affairs
ifade özgürlüğüfreedom of expression
ihtilafdispute
ihtilafların çözümüsettlement of disputes
ihtimal planıcontingency planning
ikili anlaşmabilateral agreement
ikili ilişkilerbilateral relations
iklim değişikliğiclimate change
iktidar partisiruling party
ilerleme raporuprogress report
iletişim kanallarıcommunication channels
ilgili taraflarconcerned parties
ilhakannexation
ilişkili devletassociated state
ilke kararıresolution
ilke mutabakatıagreement in principle
imkan/yetenekcapability
inceleme misyonufact-finding mission, inquiry mission
infiratçılık/izolasyonizmisolationism
insan haklarıhuman rights
insan hakları ihlallerihuman rights abuse/violation
insan kaçakçılığıhuman trafficking
insani müdahalehumanitarian intervention
insani yardımhumanitarian aid
insanlığa karşı işlenen suçlarcrimes against humanity
insansız bölgeno man’s land
irredantizmirredentism
islam düşmanlığıislamofobi
istihbarat servisiintelligence service
istikrarstability
istikrarlı barışstable peace
istikrarlı demokrasistable democracy
istikrarlı krizstable crisis
istikşafi görüşmelerexploratory talks
istilainvasion
istişareconsultation
istişari görüşadvisory opinion
istişari komisyonadvisory commission
isyanrebellion
it dalaşıdogfight
ittifakalliance
iyi niyetgoodwill
iyi niyet elçisigoodwill ambassador
iyi niyet misyonugoodwill mission
iyi yönetişimgood governance
kabul eden devletreceiving state
kadın haklarıwomen’s rights
kalıcı barışlasting peace
kalıcı uzlaşmalasting reconciliation
kalkınmakta olan ülkelerdeveloping countries
kalkışmainsurgency
kamu diplomasisipublic diplomacy
kamu düzenipublic order
kamu hizmetipublic service
kamuoyupublic opinion
kançılaryachancery
kapsamlı çözümcomprehensive settlement
kara mayınlarıland mines
kara para aklanmasımoney laundering
karar alma organlarıdecision-making bodies
karar vericilerpolicymakers
karar verme mekanizmalarıdecision-making mechanisms
karargah/genel merkezheadquarters
karasularıterritorial waters
karşılıklı anlayışmutual understanding
karşılıklı bağımlılığın simetrisisymmetrical interdependence
karşılıklı bağımlılıkinterdependence
karşılıklı destek anlaşmasımutual support agreement
karşılıklı güvenmutual trust
karşılıklı menfaatmutual interest
karşılıklılık/mütekabiliyetreciprocity
karşıt parti ile hareket etmekcrossing the floor
katılım anlaşmasıaccession agreement
katılım kriterleriaccession criteria
katılım müzakereleriaccession negotiations
katılım ortaklığıaccession partnership
katılım öncesi süreçpre-accession process
katılımcı demokrasiparticipatory democracy
katma protokol, ek protokoladditional protocol
kavimmerkezcilik/etnosentrizmethnocentrism
kazananı olmayan oyunzero-sum game
kazan-kazan stratejisiwin-win situation
kendi kaderini tayinself-determination
kendine kendine yeterlilikself-sufficiency
kendini savunmaself defense
keyfi idarearbitrary regime
Kıbrıs sorunuCyprus issue
kılavuz ilkelerguidelines
kırmızı çizgired line
kışkırtmaprovocation
kıta sahanlığıcontinental shelf
kıta sahanlığının sınırlandırılmasıdelimitation of continental shelf
kıtalararası balistik füzeinter-continental ballistic missile
kıyıdaş devletlerriparian states
kilit aktörlerkey actors
kimyasal silahlarchemical weapons
kişisel hak ve özgürlüklerindividual rights and freedoms
kitle iletişim araçlarımass media
kitle imha silahlarıweapons of mass destruction
koalisyon hükümeticoalition government
kolaylaştırıcılıkfacilitation
komploconspiracy
komşularla sıfır sorunzero problem with neighbours
konstrüktivizmconstructivism
konvansiyonel silahlarconventional weapons
korsanlıkpiracy
korumacılıkprotectionism
kriz masasıcrisis desk
kriz yönetimicrisis management
kurtuluş hareketleriliberation movements
kurucu meclisconstituent assembly
kurucu üyelerfounding members
kurumsal düzenlemeinstitutional arrangement
kutuplaşmapolarization
kuvvet konuşlandırılmasıforce deployment
kuvvetler ayrılığıseparation of powers
kuzey-güney diyaloğunorth-south dialogue
kültür başkenticultural capital
kültür emperyalizmicultural imperialism
kültürel çeşitlilikcultural diversity
kültürel duyarlılıkcultural awareness
kültürel farklılıklarcultural differences
kültürel ilişkilercultural relations
kültürlerarası diyalogintercultural dialogue
küresel güvenlikglobal security
küresel tehditglobal threat
küresel yönetişimglobal governance
küreselleşmeglobalization
liberalizmliberalism
lobilobby
Maastricht KriterleriMaastricht Criteria
maiyetentourage
medeniyetler çatışmasıclash of civilizations
medeniyetler ittifakıalliance of civilizations
mekik diplomasisishuttle diplomacy
meşru savunmalegitimate defense
meşru taleplegitimate demands
meşru temsilcilegitimate representative
meşruiyetlegitimacy
mevkidaşcounterpart
mezhep çatışmasısectarian conflict
mezheplerarası çatışmasectarian clashes
milli birliknational unity
milli çıkarnational interest
milli güçnational power
milli sınırlarnational boundaries
milliyetçiliknationalism
misillemereprisal
model ortaklıkmodel partnership
muhalefet şerhidissenting opinion
muharipbelligerent
muharip harekâtcombat operation
mutabakataccord
müdahaleintervention
müdahale etmemenon-intervention
müdahil tarafintervening party
mültecirefugee
münhasır ekonomik bölgeexclusive economic zone
mütarekearmistice
mütecaviz fiilbelligerent act
müttefikally
müzakerenegotiation
müzakere çabalarınegotiation efforts
müzakere eden taraflarnegotiating parties
müzakere sürecinegotiation process
müzakere taslağıdraft for negotiation
müzakere usulünegotiation procedure
müzakere yoluyla çözümnegotiated settlement
namus cinayetlerihonor killings
neoliberalismneoliberalism
neorealizmneorealism
nihai gündemfinal agenda
nihai senetfinal act
niyet mektubuletter of intent
NOTAMNOTAM ( Notice to Airmen)
nüfus mübadelesipopulation exchange
nüfus patlamasıpopulation explosion
nükleer kışnuclear winter
nükleer silahlarnuclear weapons
nükleer silahlardan arındırılmış bölgenuclear-free zone
nükleer silahların yayılmasının önlenmesinon-proliferation of nuclear weapons
nükleer takatli gemilernuclear powered ships
nükleer terörizmnuclear terrorism
olağan oturumordinary session
olası ihtilaf bölgeleripotential zones of conflict
onayapproval, ratification
onay usulüratification  procedure
orta yoğunlukta çatışmamid-intensity conflict
Ortadoğu Barış SüreciMiddle East Peace Process
ortak anlayışcommon understanding
ortak beyanjoint declaration
ortak bildirijoint communiqué
ortak çıkarlarcommon interests
ortak girişimjoint initiative
ortak güvenlikcommon security
ortak rızacommon consent
ortak tutumcommon position
ortak yaklaşımjoint approach
ortak zemincommon ground
ortaklıkassociation
ortaklık anlaşmasıassociation agreement
otoriteauthority
oturumsession
oybirliğiunanimity
oybirliği kararıunanimous decision
oydaşmaconsensus
oyun kuramıgame theory
ön alıcı saldırıpre-emptive strike
ön seçimprimary election
öncelik sırasıorder of priority
öndegelimprecedence
önleyici diplomasipreventive diplomacy
önleyici müdahalepreventive intervention
örgütlü suçorganized crime
özel temsilcispecial envoy
özerk yönetimhome rule
özerklikautonomy
paradigmaparadigm
paralel diplomasiparallel diplomacy
paramiliter kuvvetparamilitary force
parlamenter diplomasiparliamentary diplomacy
profesyonel orduprofessional army
realizmrealism
realpolitikrealpolitik
reform sürecireform process
resmi diplomasiformal diplomacy
rızaconsent
riayetadherence
Roma ve Sinti topluluklarıRoma and Sinti communities
saldırgan faaliyetleraggressive actions
saldırıaggression
savaş suçlarıwar crimes
savunma politikasıdefense policy
seçim bölgesielectorate
seçim gözlem misyonuelection observation mission
seferberlikmobilization
sert güçhard power
sıcak çatışmahot conflict
sıcak takiphot pursuit
sığınmaasylum
sığınma hakkıasylum right
sığınmacıasylum seeker
sınır aşan sulartransboundary waters
sınır hattının belirlenmesidemarcation of the boundary
sınırların yeniden düzenlenmesiadjustment of borders
sınırlı savaşlimited war
silah ambargosuarms embargo
silahlanmaarmament
silahların kontrolüarms control
silahlı çatışmaarmed conflict
silahlı insansız hava aracıarmed unmanned aerial vehicle, drone
silahlı isyanarmed rebellion
silahlı saldırıarmed attack
silahsız uçuşunarmed flight
silahsızlanmadisarmament
sivil toplumcivil society
sivil toplum kuruluşlarınon-governmental organizations
siyasal çözümpolitical solution
siyasal rejimpolitical regime
siyasi geçiş sürecipolitical transition process
siyasi haklarpolitical rights
siyasi ilticapolitical asylum
siyasi iradepolitical will
siyasi istikrarpolitical stability
siyasi istişarepolitical consultations
siyasi sistempolitical system
siyasi taahhütpolitical commitment
siyasi uzlaşmapolitical settlement
soğuk barışcold peace
soğuk savaşcold war
soğuk savaş sonrası dönempost-cold war era
sorun çözme diplomasisiproblem-solving diplomacy
soydaşcognate, of Turkish descent
soykırımgenocide
sömürgecilikcolonialism
sömürgecilik sonrasıpost-colonialism
statüko politikasıstatus quo policy
stratejik derinlikstrategic depth
stratejik diyalog mekanizmasıstrategic dialogue mechanism
stratejik eylem planıstrategic action plan
stratejik işbirliğistrategic cooperation
stratejik nükleer silahlarstrategic nuclear weapons
stratejik ortaklıkstrategic partnership
suçun önlenmesicrime prevention
sürdürülebilir barışsustainable peace
süreçprocess
sürekli tarafsızlıkpermanent neutrality
sürgünde hükümetgovernment in exile
sürüncemede kalmış ihtilaflarprotracted conflicts
şartsız teslimunconditional surrender
tahakkümdomination
tahkimarbitration
tahrikprovocation
takımadaarchipelago
taktik nükleer silahlartactical nuclear weapons
taktik silahlartactical weapons
tam üyelikfull membership
tamamlayıcı protokolcomplementary protocol
tampon bölgebuffer zone
tampon devletbuffer State
tanımarecognition
tarafsız devletneutral state
tarafsız yaklaşımimpartial attitude, even-handed approach,
tarafsızlıkneutrality
tarafsızlıkimpartiality
tarafsızlık siyasetineutrality policy
tavizconcession
tavsiye görüşüadvisory opinion
tavsiye kararırecommendation
tehdit algılamasıthreat perception
tek kutuplulukunipolarity
teknolojik afetlertechnological disasters
temas grubucontact group
temel haklar ve özgürlüklerfundamental rights and freedoms
temel ihtilaflarkey disputes
temel özgürlüklerfundamental freedoms
temsilcienvoy
temsilciler meclisihouse of representatives
temsili demokrasirepresentative democracy
terör eylemleriterrorist actions
terör örgütüterrorist organization
terör saldırısıterrorist attack
terörizme karşı mücadelecombating against terrorism, fight against terrorism
tırmanmaescalation
toplantı tutanağıminutes of the meeting
toplumlararası çatışmainter-communal conflict
toprak bütünlüğüterritorial integrity
Türk BoğazlarıTurkish Straits
uçuş izniflight clearance
ufuk turutour d’horizon
ulus devletnation-state
ulus/milletnation
ulusal aidiyetnational identity
ulusal savunmanational defense
uluslararası anlaşma/antlaşmainternational agreement/treaty
uluslararası barış ve güvenlikinternational peace and security
uluslararası camiainternational community
uluslararası çatışmaların çözümüresolution of international conflicts
uluslararası girişiminternational initiative
uluslararası güvenlikinternational security
uluslararası hukukinternational law
uluslararası ilişkilerinternational relations
uluslararası ilişkiler kuramıinternational relations theory
uluslararası insani hukukinternational humanitarian law
uluslararası konferansinternational conference
uluslararası meşruiyetinternational legitimacy
uluslararası örgütlerinternational organizations
uluslararası politikainternational politics
uluslararası sisteminternational system
uluslararası siyasetinternational politics
uluslararası sözleşmeinternational convention
uluslararası suçlarinternational crimes
uluslararası sularinternational waters
uluslararası tanımainternational recognition
uluslararası temas grubuinternational contact group
uluslararası topluminternational community
uluslararası yaptırımlarinternational sanctions
uluslararası yardıminternational aid
uluslarötesi aktörlertransnational actors
uluslarüstüsupranational
uluslarüstücülüksupranationalism
uydu devletsatellite state
uyumlaştırmaharmonization
uyuşmazlıkdispute
uyuşmazlık yönetimidispute management
uyuşturucu kaçakçılığıdrug trafficking
uyuşturucuyla mücadelefight against drugs
uzay tabanlı silahlarspace based weapons
uzlaşmacompromise
üçüncü tarafthird party
ülke içi çatışmainternal conflict
ülke içinde yerinden edilen insanlarinternally displaced people
ültimatomultimatum
üniter devletunitary state
üye devletmember state
üye olmayan ülkenon-member state
vakıfwaqf, foundation
vatansızstateless, heimatlos
vesayet konseyitrusteeship council
vicdani redconsciencious objection
vizyoner diplomasivisionary diplomacy
yabancı düşmanlığıxenophobia
Yahudi düşmanlığıanti-semitism
Yahudi soykırımı, HolokostHolocaust
yakın çevrenear abroad
yakınlaşmarapproachment
yalnızcılıkisolationism
yaptırımsanction
yararlanıcı ülkebeneficiary country
yargı yetkisijurisdiction
yarı-resmi diplomasitrack one and a half diplomacy
yasadışı göçillegal migration
yasaklı bölgeforbidden zone
yasama erkilegislative power
yasama meclisilegislative assembly
yatıştırmaappeasement
yatıştırma politikasıappeasement policy
yayılmanın önlenmesinon-proliferation
yeni dünya düzeninew world order
yeni ekonomik düzennew economic order
yeni muhafazakarlıkneo-conservatism
yeni sömürgecilikneo-colonialism
yeniden yapılanma sürecirestructuring process
yerel yönetimlocal administration
yerli nüfusindigenous population
yetkiauthority/power/capacity
yetki devridevolution
yıldız savaşlarıstar wars
yönlendirme komitesisteering committee
yumuşak güçsoft power
yumuşamadétente
yurtdışında yaşayan TürklerTurks living abroad
yüksek akit taraflarhigh conracting parties
yüksek komiserhigh commissioner
yüksek komiserhigh commissioner
yüksek yoğunlukta çatışmahigh-intensity conflict
yükümlülükobligation
yürürlüğe girişentry into force
yürütme erkiexecutive power
zımni rızatacit consent
zirve diplomasisisummit diplomacy
zirve toplantısısummit meeting
zorlayıcı tedbirlercoercive measures

Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir